hlavicka

Metodika

Změny využívání krajiny lze hodnotit z různých hledisek. Jako nejjednoduší se jeví prosté statistické vyjádření nárůstu, resp. úbytku vybrané kategorie (tzv. makrostruktura krajiny). Dále je možno hodnotit změny (mikro)struktury krajiny pomocí nejrůznějších indexů. V neposlední řadě můžeme použít řadu analýz zohledňujících dynamiku využívání krajiny.


Vzhledem k tomu, že zde prezentované výsledky jsou založeny na extrahování informací z mapových podkladů, prvním krokem bylo vymezení kategorií využívání krajiny.Tyto kategorie vznikly na základě kombinací značkových klíčů jednotlivých mapových děl a zároveň s přihlédnutím k již existujícím kategoriím využívání krajiny/krajinné pokrývky podobných aktivit (např. CORINE).Extrahování informací z mapových podkladů bylo řešeno pomocí jejich manuální vektorizace tzv. metodou on-screen. Vektorizovány byly plochy větší než 0.8 ha.Než však mohlo dojít k samotné vektorizaci, musely být mapové podklady převedeny z analogové do digitální podoby (naskenováním) a zgeoreferencovány do souřadného systému, v tomto případě S-JTSK. Více o georeferenci se dozvíte u konkrétních mapových sad.

copyright (c) 2011 - Hana Skokanová, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. logo VUKOZ